ข้อมูลเครือข่ายที่เข้าร่วมด้านการส่งเสริมกีฬา

หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาของกรมพลศึกษา

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักการกีฬา
* อีเมลผู้ติดต่อ dpe_sb@dpe.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา ใบสมัคร(กรมพลศึกษา)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Non-Commercial (Any)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล กรอก Username และ password
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ สถาบันการศึกษา
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL gms.dpe.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2551
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 มิถุนายน 2565