ข้อมูลดัชนีมวลกาย (BMI) ของประชาชนไทยตามเกณฑ์กรมพลศึกษา

ดัชนีมวลกาย หมายถึง ตัวชี้วัดมาตรฐานพื่อประเมินองค์ประกอบของร่างกายในด้านความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกาย ระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
* อีเมลผู้ติดต่อ dpe.fitnesstest@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รูปแบบของการเก็บข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่โปรแกรมระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย, DPE Nub Cal
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Non-Commercial (Any)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://sportsci.dpe.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มิถุนายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 สิงหาคม 2565