ข้อมูลค่าสมรรถภาพทางกายเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูล ชื่อ , เพศ , วัน/เดือน/ปีเกิด , น้ำหนัก , ส่วนสูงของผู้ที่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้งานผ่านโปรแกรมระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกรมพลศึกษา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
* อีเมลผู้ติดต่อ dpe.fitnesstest@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมพลศึกษา
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โปรแกรมระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Non-Commercial (Any)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://sportsci.dpe.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 พฤษภาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 30 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565