ข้อมูลอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)

บุคคลที่มีความสนใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้คำย่อว่า อสก.

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
* อีเมลผู้ติดต่อ devhr.dpe@dpe.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
* แหล่งที่มา กรมพลศึกษา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Non-Commercial (Any)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ต้องได้รับอนุญาตจากกรมพลศึกษาและเจ้าของข้อมูล(อาสาสมัครกีฬา) ในการเข้าถึงข้อมูลหรือนำข้อมูลไปใช้
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL http://sport-volunteers.dpe.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 พฤษภาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 10 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 มิถุนายน 2565