อำนาจหน้าที่

กรมพลศึกษา มีภารกิจดำเนินการ ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการด้านการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน
 2. ดำเนินการด้านนันทนาการ
 3. ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 4. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 5. สำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 6. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่กีฬาไทย การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาพื้นเมือง
 7. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 8. จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
 9. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนางานด้านวิชาการ การพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 10. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การจัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) กรมพลศึกษา

คำอธิบาย :

• ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้ อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์
• ข้อมูลดิจิทัล หมายถึง ข้อมูลที่ได้จัดทำ จัดเก็บ จำแนกหมวดหมู่ ประมวลผล ใช้ ปกปิด เปิดเผย ตรวจสอบ ทำลาย ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล • คุณลักษณะแบบเปิด หมายถึง คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขต่างๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้งานหรือประมวลผลได้หลากหลายซอฟต์แวร์ ที่มา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ • แนวทางหรือหลักการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำชุดข้อมูลเปิด (Open data) เพื่อนำไปเผยแพร่อย่างน้อย 1 ข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ต่อสาธารณะ 2) ชุดข้อมูลเปิด (Open data) ดังกล่าว ต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้รับบริการต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลตามกระบวนงาน ภายใต้ภารกิจหลักของกรมพลศึกษา
 2. จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล ตามกระบวนงานที่เลือก เพื่อเตรียมจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
 3. จัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ประกอบคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ครบ อย่างน้อย 14 รายการ ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด
 4. จัดทำชุดข้อมูลสาธารณะ (ข้อมูลเปิด) ที่มีรูปแบบการเปิดเผยข้อมูล ที่เป็นไปตามตัวชี้วัดของประเภทข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ สพร. กำหนด รองรับการให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data หรือ ข้อมูลแบบเปิด

ประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับ :

 • การพัฒนาบริการบัญชีข้อมูลเปิด (Open Data) ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ผู้รับบริการหรือใช้ประโยชน์ข้อมูล สามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง ทราบแหล่งที่มา ชั้นความลับ ประเภท รูปแบบ และสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลกรมพลศึกษาทั้งหมดได้ บัญชีข้อมูลจึงเป็นเสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) ของข้อมูลกรมพลศึกษาที่สำคัญทั้งหมด ที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐให้มีประสิทธิผล สามารถบูรณาการ ให้บริการและใช้ประโยชน์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนพัฒนาบัญชีข้อมูลของประเทศ (National Data Catalog) ซึ่งจะเป็นแนวทางการเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์ร่วมกับบัญชีข้อมูลภาคเอกชนในระยะต่อไป